طراحی و تولید موسیقی،فیلم و تیتراژ

  این موسسه با همکاری اساتید کارشناسان حرفه ای در زمینه تولید موسیقی با ساله تجربه و سوابق مفید آمادگی خود را جهت تولید محصولات موسیقی اعلام می دارد.

از جمله :

  1. 1-موسیقی تیتراژ
    1. 2-موسیقی متن فیلم
      1. 3-موسیقی آرم استیشن ارگانها و شرکتهای خصوصی