برگزاری همایش،جشن،جنگموسسه شکوه موسیقی ایرانیان این افتخار را دارد که جشنواره نارجستان ،همایش پاکرخ و .. برگزار  کرده است.